Privacy policy

Grafisch Bedrijf ADR. Tuijtel BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tuijtel conformeert zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook datatransport en dataopslag gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tuijtel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Grafisch Bedrijf Tuijtel BV, 0184 – 614 011,
Contactpersoon / Functionaris Gegevensbescherming: Jörgen de Ruijter, e-mail: j.deruijter@tuijtel.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Tuijtel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De grondslag hiervoor is de te verwerven – overeengekomen opdracht.

We vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • Uw bedrijfsnaam en adres;
 • Uw naam en geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • KvK nummer / BTW nummer (t.b.v. facturatie);
 • Gegevens welke u op onze website verstrekt onder de kop: Stel uw vraag;
 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken:

Tuijtel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht ter realisatie van (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging op adres.
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de processen van onze organisatie.

De onderstaande persoonsgegevens kunnen wij hiervoor van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam / Tussenvoegsel / Voorletter(s); Geslacht; Titels; Functie;
 • Adres; Postcode; Plaats; Provincie; Land;
 • Telefoonnummer; E-mailadres; Website;
 • KvK nummer; Bankrekeningnummer;
 • LinkedIn; Facebook; Twitter

Op basis van de grondslag: toestemming van de persoon / organisatie, kunnen wij persoonsgegevens verwerken van bijv. stakeholders, prospects en andere geïnteresseerden. Dit kan op basis van onderstaande gegevens:

 • afgegeven visitekaartje
 • ingevuld contactformulier
 • informatie n.a.v. beurs / webinar / cursus / training / andere vorm van bezoek of contact

De onderstaande persoonsgegevens kunnen wij hiervoor van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam / Tussenvoegsel / Voorletter(s); Geslacht; Titels; Functie;
 • Adres; Postcode; Plaats; Provincie; Land;
 • Telefoonnummer; E-mailadres; Website;
 • KvK nummer; Bankrekeningnummer;
 • LinkedIn; Facebook; Twitter 

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

Tuijtel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen:

Tuijtel gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw aangeleverde gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vooraf brengen wij u hiervan altijd op de hoogte en pas na uw akkoord zullen wij de overeenkomst tot stand brengen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EEU.

Beveiliging:

Tuijtel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om dit te bekrachtigen zijn wij ISO 27001 gecertificeerd (Informatiebeveiliging). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Gebruik Social Mediakanalen:

Wanneer u met Tuijtel communiceert via Social Mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en Twitter, kan het zijn dat Tuijtel persoonlijke informatie over u ontvangt. Tuijtel gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Tuijtel , geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacy verklaringen van LinkedIn, Facebook en Twitter dan ook goed door. 

Gebruik van cookies:

Cookies zijn stukjes informatie die een browser op de computer, tablet of telefoon zet. Dit gebeurt wanneer u voor het eerst een website bezoekt. Ook op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies weten niet wie u bent en uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen door het gebruik van cookies. Op basis van uw surfgedrag worden voorkeuren en interesses bijgehouden, voor meer gebruiksgemak en voor de functionaliteiten op de website. Cookies hebben verder geen invloed op de prestaties en veiligheid van uw systeem.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Technische en Functionele cookies (noodzakelijke cookies) gebruiken we voor een goede werking van de website. Hierdoor krijgt u snel de juiste informatie te zien wanneer u onze website bezoekt. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. (Een pop-up zoals die bijvoorbeeld van Cookiebot is dan ook niet op onze site geplaatst.)

Uitschakelen en verwijderen van cookies:
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Een verdere toelichting vindt u op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bovendien heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of tegen de geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Tot slot heeft u recht op gegevensportabiliteit.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen in het privacy beleid:

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 september 2021.

Grafisch Bedrijf Tuijtel BV

Postbus 18
3370 AA Hardinxveld-Giessendam

Industriestraat 10
3371 XD Hardinxveld-Giessendam

0184 – 614 011
info@tuijtel.com